×

jQuery幻灯片带缩略图轮播效果代码分享

作者:Terry2017.01.02来源:Web前端之家浏览:1452评论:0
关键词:JQueryJSjavascript

这是一款基于jquery实现的底部带缩略图的幻灯片切换特效代码,幻灯片可以点击下方的缩略图切换,用户还可以自定义对应幻灯片的标题与文字说明,是一款非常实用的幻灯片特效源码。

为大家分享的jQuery幻灯片带缩略图轮播代码如下

<html>
<head>

<title>带缩略图的jQuery幻灯片轮播效果</title>
<link href="css/css.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<script src="js/jquery-1[1].2.1.pack.js" type="text/javascript"></script>
</head>
<body>
<br/><br/>
<div align="center">
<div id=nav>
<UL>
 <li><IMG src="images/02.jpg" text="美景如画的海景|天蓝海蓝" pic="2">
 <div>一个海岛</div></li>
 <li><IMG src="images/01.jpg" text="Handy Code|春华秋实" pic="1">
 <div>一片麦穗</div></li>
 <li><IMG src="images/03.jpg" text="郁郁葱葱的生命|生生不息的生命" pic="3">
 <div>一树绿叶</div></li>
 <li><IMG src="images/04.jpg" text="孤独的一棵老树|等谁呢?" pic="4">
 <div>一棵大树</div></li>
 <li><IMG src="images/05.jpg" text="明媚的向日葵花|生生不息的生命" pic="5">
 <div>一地葵花</div></li>
</UL>
<div id=frontTextBack></div>
<div id=frontText></div>
<div id=frontTextSub></div>
<div id=BG></div>
<div id=mask></div>
<div id=back><IMG height=240 src="" width=760></div>
</div>

<p>
 <SCRIPT type=text/javascript>
 <!--
 var num = 0;
 $("#nav").hide();
 $("li img").load(function(){
 num++;
 if (num==4)
 {
 $("#nav").show();
 }
 })
 .click(function(){
 
 //如果已经处于active状态,return
 if (this.className.indexOf("active")!=-1) return;
 
 //正文文字渐隐
 $("#frontText").fadeOut();
 $("#frontTextBack").fadeOut();
 $("#frontTextSub").fadeOut();

 //active状态的图片恢复原样
 $("li img.active").fadeTo(200,0.6)
 .removeClass("active")
 .animate({top:5,width:52,left:10},300)
 .parent().css({"color":"#aaa"}); //
 
 //获取数据
 var i = $(this).attr("pic");
 var t = $(this).attr("text").split("|");
 
 //当前
 $(this).animate({top:-5,width:70,height:40,left:1},100)
 .addClass("active")
 .fadeTo(200,1)
 .parent().css({"color":"white"});

 $("#back").children().addClass("gray").end()
 .fadeTo(500,0.1,function(){
 //var IMG = new Image();
 //IMG.s
 $(this).children("img").attr("src","images/"+i+".jpg").removeClass("gray"); //更改图片
 $(this).fadeTo(500,1,function(){
 $("#frontText").html(t[0]).fadeIn(200); //更改正文文字
 $("#frontTextBack").html(t[0]).fadeIn(200); //阴影文字
 $("#frontTextSub").html(t[1]).fadeIn(200)} //副标题
 );
 })
 })

 //初始第一张图片
 
 var i =0;

 show();

 function show(){
 if (i==$("li img").size()) i = 0
 $("li img").eq(i).click();
 i++;
 //setTimeout(show(),1000);
 }

 document.oncontextmenu = function(e){return false}
 
 if (self.location.search!=""){
 var V = self.location.search;
 V = V.substr(1,V.length);
 eval(V);
 var json ="{";
 if (option.skin==0)
 $("#mask").hide();
 if (option.animate == 0){
 $("#nav ul").hide();
 }
 $("#nav").width(option.width?option.width:760);
 $("#nav").height(option.height?option.height:240);
 $("#back img").width($("#nav").width());
 $("#back img").height($("#nav").height());
 $(self.parent.document.getElementById("splash")).children().height($("#nav").height()).width($("#nav").width());
 }
 
 //-->
 </SCRIPT>
 
</div>
</body>
</html>


运行效果图:

查看效果       下载源码

以上就是为大家分享的jQuery幻灯片带缩略图轮播代码,希望大家可以喜欢。

您的支持是我们创作的动力!
温馨提示:本文作者系Terry ,经Web前端之家编辑修改或补充,转载请注明出处和本文链接:
https://www.jiangweishan.com/article/svg1483286400618.html

网友评论文明上网理性发言 已有0人参与

发表评论: