×

jQuery制作仿腾讯web qq用户体验桌面

作者:Terry2017.02.20来源:Web前端之家浏览:5242评论:0
关键词:JQueryJS
jquery ui制作仿腾讯web qq用户界面,酷炫个性的desktop桌面特效展示支持各大主流浏览器IE6以上。jQuery用户体验设计,web qq桌面十分动感酷炫。
 
查看演示:
复制代码 代码如下:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>jquery ui仿腾讯web qq界面desktop酷炫特效</title>
<meta name="description" content="jquery ui制作仿腾讯web qq用户界面,酷炫个性的desktop桌面特效展示支持各大主流浏览器IE6以上。jQuery用户体验设计,web qq桌面十分动感酷炫。" />
<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.7.1.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/myLib.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/function.js"></script>
</head>
<body>
<a href="http://www.jsfoot.com/" class="powered_by">Powered by jsfoot.com</a>
<div id="wallpapers"></div>
<div id="navBar"><a href="#" class="currTab" title="桌面1"></a><a href="#" title="桌面2"></a><a href="#" title="桌面3"></a><a href="#" title="桌面4"></a></div>
<div id="desktopPanel">
<div id="desktopInnerPanel">
<ul class="deskIcon currDesktop">
<li class="desktop_icon" id="leshiwang"><span class="icon"><img src="icon/icon4.png"/></span><div class="text">乐视网<s></s></div></li>
<li class="desktop_icon" id="Pixlr"><span class="icon"><img src="icon/icon6.png"/></span><div class="text">Pixlr<s></s></div></li>
<li class="desktop_icon" id="dubianFim"><span class="icon"><img src="icon/icon7.png"/></span><div class="text">豆瓣FIM<s></s></div></li>
<li class="desktop_icon" id="kuwoMusic"><span class="icon"><img src="icon/icon8.png"/></span><div class="text">酷我音乐盒<s></s></div></li>
<li class="desktop_icon" id="qidian"><span class="icon"><img src="icon/icon9.png"/></span><div class="text">起点中文<s></s></div></li>
<li class="desktop_icon" id="hudong"><span class="icon"><img src="icon/icon10.png"/></span><div class="text">互动百科<s></s></div></li>
<li class="desktop_icon" id="qianqianMusic"><span class="icon"><img src="icon/icon5.png"/></span><div class="text">千千音乐<s></s></div></li>
<li class="desktop_icon add_icon"><span class="icon"><img src="images/add_icon.png"/></span><div class="text">添加<s></s></div></li>
</ul>
<ul class="deskIcon">
<li class="desktop_icon" id="zfMeishi"><span class="icon"><img src="icon/icon13.png"/></span><div class="text">主妇美食<s></s></div></li>
<li class="desktop_icon" id="mglvyou"><span class="icon"><img src="icon/icon12.png"/></span><div class="text">芒果旅游<s></s></div></li>
<li class="desktop_icon" id="taobao"><span class="icon"><img src="icon/icon14.png"/></span><div class="text">淘宝网<s></s></div></li>
<li class="desktop_icon" id="qingshu"><span class="icon"><img src="icon/icon15.png"/></span><div class="text">情书<s></s></div></li>
<li class="desktop_icon" id="fenghuang"><span class="icon"><img src="icon/icon16.png"/></span><div class="text">凤凰网<s></s></div></li>
<li class="desktop_icon" id="zhongguancun"><span class="icon"><img src="icon/icon17.png"/></span><div class="text">中关村在线<s></s></div></li>
<li class="desktop_icon add_icon"><span class="icon"><img src="images/add_icon.png"/></span><div class="text">添加<s></s></div></li>
</ul>
<ul class="deskIcon">
<li class="desktop_icon" id="win35"><span class="icon"><img src="icon/icon18.png"/></span><div class="text">搜狐汽车<s></s></div></li>
<li class="desktop_icon" id="win36"><span class="icon"><img src="icon/icon19.png"/></span><div class="text">布丁电影票<s></s></div></li>
<li class="desktop_icon" id="win37"><span class="icon"><img src="icon/icon8.png"/></span><div class="text">中国数学资源网<s></s></div></li>
<li class="desktop_icon add_icon"><span class="icon"><img src="images/add_icon.png"/></span><div class="text">添加<s></s></div></li>
</ul>
<ul class="deskIcon">
<li class="desktop_icon" id="win38"><span class="icon"><img src="icon/icon20.png"/></span><div class="text">火影忍者漫画动画<s></s></div></li>
<li class="desktop_icon" id="win39"><span class="icon"><img src="icon/icon21.png"/></span><div class="text">潇湘书院<s></s></div></li>
<li class="desktop_icon add_icon"><span class="icon"><img src="images/add_icon.png"/></span><div class="text">添加<s></s></div></li>
</ul>
</div>
</div><!--desktopPanel end-->
<div id="taskBarWrap">
<div id="taskBar">
<div id="leftBtn"><a href="#" class="upBtn"></a></div>
<div id="rightBtn"><a href="#" class="downBtn"></a></div>
<div id="task_lb_wrap"><div id="task_lb"></div></div>
</div>
</div><!--taskBarWrap end-->
<div id="lr_bar">
<ul id="default_app">
<li id="app0"><span><img src="icon/icon1.png" title="我的博客"/></span><div class="text">我的博客<s></s></div></li>
<li id="app1"><span><img src="icon/icon2.png" title="关于我"/></span><div class="text">关于我<s></s></div></li>
<li id="app2"><span><img src="icon/icon3.png" title="作品"/></span><div class="text">作品<s></s></div></li>
<li id="app3"><span><img src="icon/icon11.png" title="资源分享"/></span><div class="text">资源分享<s></s></div></li>
</ul>
<div id="default_tools"><span id="showZm_btn" title="全屏"></span><span id="shizhong_btn" title="时钟"></span><span id="weather_btn" title="天气"></span><span id="them_btn" title="主题"></span></div>
<div id="start_block">
<a title="开始" id="start_btn"></a>
<div id="start_item">
<ul class="item admin">
<li><span class="adminImg"></span> jsfoot</li>
</ul>
<ul class="item">
<li><span class="sitting_btn"></span>系统设置</li>
<li><span class="help_btn"></span>使用指南 <b></b></li>
<li><span class="about_btn"></span>关于我们</li>
<li><span class="logout_btn"></span>退出系统</li>
</ul>
</div>
</div>
</div><!--lr_bar end-->

</body>
</html>

您的支持是我们创作的动力!
温馨提示:本文作者系Terry ,经Web前端之家编辑修改或补充,转载请注明出处和本文链接:
https://www.jiangweishan.com/article/svg1487520000982.html

网友评论文明上网理性发言已有0人参与

发表评论: